Skip to content
Itt vagy most: Főoldal » GDPR – Adatkezelési tájékoztató

A Magyar JKA Karate Szövetség
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÉS TÁJÉKOZTATÓJA

BEVEZETŐ

Kivonat az alapszabályból: „A Magyar JKA Karate Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, közhasznú szervezetként működő önálló, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
 

A Szövetség a hivatkozott törvények rendelkezései alapján működő sportági, sajátos stílusjegyet viselő szövetség, amely szervezet a mindenkori állami sportirányítás által elfogadott sportági szakszövetséggel együttműködik.

 
A Szövetség szakmai munkájában és azt irányító elveiben a Japán Karate Szövetség (Koeki Shadan Hojin Nihon Karate Kyokai, 2-23-15 Koraku, Bunkyo Japan 112-0004) tanításait és technikai iránymutatásait követő szervezet.
 
A Szövetség közvetlenül tagja a JKA WF (JKA World Federation), a JKA WF/EUROPE, az ESKA, a WSKA nemzetközi szervezeteknek, valamint a magyar sportági szakszövetségnek Magyar Karate Szövetségnek (MKSZ), továbbá képviseltetheti magát a Budo-val foglalkozó nemzetközi szervezetekben.
 
A Szövetség tömöríti mindazokat a jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket és jogi személyiséggel nem rendelkező önszerveződő csoportokat, amelyek a magyar JKA Karate Szövetség munkájában, fejlesztésében tevékenyen részt kívánnak venni.
 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Magyar JKA Karate Szövetség, mint sportszövetség/sportegyesület által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.jkahungary.hu weboldal felhasználói által – nem kizárva más internetes felületek használatát sem -, továbbá más elektronikus vagy papír alapú regisztráció során a kellő tájékoztatást követő, önkéntes hozzájárulással megadott adatok kezelésére vonatkozik.
 

Az adatkezelés alapelvei

a)    „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”, azaz a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni;
b)    „célhoz kötöttség”, azaz a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
c)    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, s a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
d)    „adattakarékosság”, azaz a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
e)    „pontosság”, azaz a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
f)    „korlátozott tárolhatóság” azaz a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
g)    „integritás és bizalmi jelleg” azaz a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

h)    „adatkezelő elszámoltathatósága” az adatkezelőnek képesnek kell lennie az adatkezelés megfelelőségének igazolására.
 

Az Érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

Az adatkezelést végző az adatkezelés megkezdése előtt az Érintettel köteles közölni, az adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt adatok körét, és az adatkezelés idejét, valamint az Érintett jogait. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelést végző az adat felvételekor ad tájékoztatást.
 

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

•    az adatkezelés jogalapjára,
•    az adatkezelés céljára,
•    az adatkezelés időtartamára,
•    arra, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,
•    az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira,
•    az Érintett számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségre.

A törvényi felhatalmazás alapján történő adatkezelés esetén a fentiek szerinti előzetes tájékoztatás megtörténhet az adatkezelésre vonatkozó információk, a jogszabályi és belső rendelkezésekre való hivatkozás a Szövetség internetes honlapján történő nyilvánosságra hozatalával, amelyről az Érintettet tájékoztatni kell.
 

Fogalom meghatározások

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 

Adatvédelmi incidens:

Személyes adatra vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítás, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést eredményezi;

 

Címzett:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek (pl. az Egyesület felett törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló bíróság, továbbá nyomozóhatóság, stb.), amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

Érintett:

Mindazon természetes személyek, akik a

a)    Szövetség tagjai, mint egyesületi tagok, továbbá,
b)    Szövetség tagjainak mint egyesületi tagoknak a közreműködésével kerülnek a Szövetséggel kapcsolatba, továbbá
c)    tagszervezetek (tagegyesületek vagy klubok) közreműködése által a Szövetséggel kapcsolatba került természetes személyek,
d)    tagszervezetek kapcsolattartói,
e)    tagszervezetek tagjai,
f)    sportági szakszövetségi igazolás érdekében, valamint azon személyek, akik semmilyen módon nem kapcsolódnak a Szövetséghez, de annak valamely rendezvényén részt kívánnak venni;

 

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Hozzájárulás:

Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen, konkrét és kifejezett beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak a következő alapelemei vannak: önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett a www.jkahungary.hu internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az Érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Ilyen hozzájárulásnak minősül különösen az a cselekedet, ha az Érintett a Szövetség által szervezett valamely programra (szakmai program, verseny, stb.) történő jelentkezés során Személyes adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak

 

Közösségi oldal:

A www.jkahungary.hu portálon található, a weboldalhoz, annak tartalmához kapcsolódó oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 

Munkatárs:

Az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az Érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

 

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Weboldal vagy honlap:

A www.jkahungary.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő megnevezése: Magyar JKA Karate Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szövetség), angol elnevezése: Hungarian JKA Karate Association.
A Szövetség nemzetközi használatú rövidített neve: JKA Hungary

A Szövetség, mint Adatkezelő adatai

Székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
Levelezési cím: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 34. fsz. 14.
Képviseli: a közgyűlés által 4 évente megválasztott elnök
Adószáma: 19094333-2-43
Web: www.jkahungary.hu
E-mail: jkainfo@jka.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Farkas Csaba, e-mail: adatvedelmiszakerto@gmail.com

Az adatkezelő számlavezető pénzintézete: OTP
Bankszámlaszáma: HUF 11786001-20013877

Az adatkezelés jogszabályi háttere

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR) alapján szintén az Érintett hozzájárulása.
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.)
– a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttv.)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása; valamint

A Szabályzat hatálya

Időbeli hatály:
Jelen Szabályzat 2020. szeptember hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
Személyi hatály:
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

• az Adatkezelőre, továbbá
• azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
• azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető úton keresztül vagy módon például elektronikus úton, az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen

– kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, így különösen, akik a különböző elektronikus- vagy papír alapú regisztrációs felületen regisztrálnak, és a különböző programokra jelentkeznek; vagy
– kapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

• az Adatkezelő alkalmazottaira, természetes személy Partnereire, nem természetes személy Partnereinek képviselőire, kapcsolattartóira, esetleg egyéb munkavállalóira

Tárgyi hatály
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.


Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az Érintett (az eseményre jelentkező, valamint a regisztráló személy) a jelentkezési lap vagy regisztrációs felület kitöltését, valamint az adatkezelésről történő kellő tájékoztatást követően, annak elfogadása után (a checkboxban elhelyezett pipával) a regisztráció átadásával/elküldésével önkéntes, konkrét, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezeléshez hozzájárulás az adatkezelés folyamán bármikor korlátozás nélkül visszavonható a Szövetség/Adatkezelő elérhetőségein. Ez esetben az Érintett lemond az eseményről-, illetve további rendezvényekről történő tájékoztatás ilyen módjáról. A teljes adattörlés kérése esetben pedig a Szövetségi tagságról is lemond az Érintett.

Az adatkezelés módja

Manuális, valamint számítógépes bevitel, nyilvántartás vezetése a Szövetség tagjairól, az egyes rendezvények résztvevőinek nevéről, e-mail címéről, e-mail címek elektronikus levelező rendszerben kezelése. Továbbá az eseményekről fénykép és filmfelvétel készítése. A Szövetség nem végez automatizált adatkezelést, sem profilkészítést.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZOK JOGALAPJA

A Szövetség kezeli az Érintettek jelen Szabályzatban megjelölt személyes adatait. Az adatkezelés időtartamáról a 6. pontban tájékozódhat.
Az Érintett önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (a fentiekben meghatározott alakiságokkal rendelkező módon), elektronikus vagy papír alapú regisztráció igénybevételével:

Adatkezeléssel Érintett adatok köre
Az adatra vonatkozó adatkezelés jogalapjának (céljának) megnevezése
Az adatra vonatkozó adatkezelés jogalapjának jogszabályi hivatkozása
Érintett neve kapcsolatfelvétel, azonosítás hozzájárulás, szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) és b) pont
felhasználónév és jelszó a honlapon történő bejelentkezés biztosítása szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
– klubvezető neve, e-mail címe és telefonszáma;
– tag és/vagy vizsgázó neve, neme, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, Budo Pass (igazolvány) száma, jelenlegi fokozata és a megszerzés dátuma, új fokozat és kivárási idő, regisztrációs díj, vizsgáztató neve, övfokozata, vizsgáztatói fokozata, telefonszáma, vizsga helyszíne és időpontja
Szövetség tagjainak nyilvántartása; és a vizsgázók regisztrálása, kimutatása szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
versenyzéssel, a versenyek rendezésével kapcsolatos adatok: versenyző neve, neme, születési ideje, korcsoport, testsúly, övfokozat, nevező egyesület/klub, edző, bírók neve és bírói fokozat hazai versenyszervezés, lebonyolítás, versenykategóriák kialakítása, eredményhirdetés szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
versenyzéssel, a versenyek rendezésével kapcsolatos adatok: versenyző neve, neme, születési helye ideje, korcsoport, testsúly, övfokozat, nevező egyesület/klub, edző, bírók neve és bírói fokozat, dan diploma száma, anyja neve, úti okmány száma, úti okmány lejárata, kiállítási ideje lakcíme, gondviselő közvetlen hozzátartozó telefonszáma nemzetközi versenyszervezés, lebonyolítás, versenykategóriák kialakítása, eredményhirdetés szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
email, név, születési hely, idő, anyja neve, övfokozat, egyesület MKSZ éves tagbejelentés szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
klubvezető vagy más tag e- mail címe kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, általános tájékoztató küldése e-mailben a Szövetség életéről, eseményeiről; visszaigazoló e- mail küldése az egyes programokra való jelentkezésről; programokhoz szükséges adatlapok megküldése; díjbekérő e-mail küldése az egyes rendezvényekre; díjak számlájának postázása; a különböző rendezvényeken (például edzőtábor, továbbképzés, verseny), való részvétel szervezésével kapcsolatos konkrét tájékoztatás; továbbá hozzájárulás esetén az Szövetség tevékenységi körébe tartozóan egyéb rendezvényekről, eseményekről és hírekről értesítés és hírlevél küldése, például hazai és külföldi programokról, és a Szövetséggel kapcsolatos hazai és nemzetközi információkról tájékoztatás szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bek. b), c) és f) pont
karate szakmai programokkal kapcsolatos sportszakmai adatok (pl. edző neve, szakmai önéletrajz a danvizsgához és kvalifikációhoz, vizsgafokozat szintje) a programban részvétel feltétele, a vizsga vagy a verseny során a résztvevők megfelelő kategóriába sorolása szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont
az Érintett vizsgáztatói, bírói és/vagy edzői fokozata, valamint a Szövetségben viselt tisztségének megnevezése, előbbiek nyilvánosságra hozatala a Szövetség honlapján a Szövetség átláthatóságának biztosítása, edző és vizsgáztató kereshetősége, az edzők, vizsgáztatók, bírók hitelességének biztosítása a nyilvánosságon keresztül szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) és c) pont
a rendezvényeken történő eseményekről fénykép és filmfelvétel készítése, amelyen a résztvevők is felismerhetőek lehetnek a Szövetség életének, eseményeinek megörökítése, oktatási tevékenységében további felhasználás, valamint a rendezvények későbbi prezentációja, versenyeredmények publikálása szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) és c) pont
telefonszám események lemondása, kapcsolattartás, adategyeztetés szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont

 

2.1. Érzékeny adatok kezelése, gyermekek adatainak kezelése

A Szövetség kezeli tagjai, versenyzői adatait, gyermekkorúak esetében is. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatait kizárólag olyan hozzájárulás esetén kezeli a Szövetség, amely hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

3. ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A Szövetség az alábbi adatfeldolgozó számára ad át adatot, az egyes pontokban megnevezett adatfeldolgozási céllal.

3.1. a Szövetség honlapjának üzemeltetésével kapcsolatban

A www.jkahungary.hu honlapot üzemeltető adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelybérlés.hu Bt. (továbbiakban: Adatfeldolgozó)
Név: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhely: 5553 Kondoros, Tanya 187.
Cégjegyzékszám: 04-06-009467
A bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25081086-1-04
Telefonszám: +36 20 241 2245
E-mail: info@tarhelyberles.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Név: Hechtl Gábor ügyvezető
A honlap üzemeltető adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: https://tarhelyberles.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A honlap üzemeltetéssel kapcsolatban adatfeldolgozó az alábbi adatokat kezeli, az ott meghatározott célból.

3.2. A 7. pont szerinti számlázási feladatok ellátása érdekében az alábbi személy részére:

ZSI-ROda Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1046 Budapest, Erdősor út 7. fszt. 4., Cégjegyzékszám: 01-09-
900048, adószám: 14351165-2-41; TEL +36 21 200 00 85; FAX +36 21 200 00
85 ZSIRODA@ARANYOROSZLAN.HU; WWW.ZSIRODA.HU)

3.3. a Honlap tárhely szolgáltatója:

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: EVOLUTIONET Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu és www.domain-tarhely.net
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 503 1929
Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető
A honlap tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: https://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.php

Az adatfeldolgozás célja és a kezelt adatok

a) az információk honlapon megjelentetése céljából:

• edző neve és edzői fokozat, továbbképzés időpontjai
• szövetség bíróinak neve, fokozat (hazai nemzetközi),
• tisztségviselők neve és tisztsége (pl. elnökség, bizottságok stb.),
• versenyző neve, klubja/egyesülete, és elért helyezése;
• eseményekről készült fotó, felvétel;
• az Érintettel készített interjú felvétele és/vagy szövege;
• szakmai programok beszámolók, amennyiben ezekben Személyes adat feltüntetésére kerül sor
• karatéban elért fokozata (kyu, vagy dan fokozata)

b) a honlapon keresztül hozzáférhető, zárt rendszerű felhasználói felület működtetése céljából:

• a felhasználói név (azonosítás), jelszó (jelszót nem ismeri meg, a jelszó kezelés a biztonságos belépéshez szükséges)
• e-mail cím (új, ideiglenes jelszó igényléséhez és a felhasználó azonosításához)
• klubadatok, tagfelvétel, pénzügyek, vizsgák, archivált tagok
• felépítés, edzők, dokumentumok, amennyiben ezekben Személyes adat feltüntetésére kerül sor

4. ADATKEZELÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS AZ ADATKEZELŐ KÖZÖTT

A személyes adatokat az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében és utasításainak megfelelően kezelheti. Az adatkezelés célját Adatkezelő határozza meg, Adatfeldolgozó az adatokon a rögzítést és tárolást kivéve semmilyen műveletet nem végez, és azt harmadik félnek nem továbbítja.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Adatfeldolgozó az adatokat mindaddig kezeli, amíg Adatkezelő azok törlésére nem szólítja fel. Az Adatfeldolgozó ezt követőn törli az általa tárolt és már átadott adatokat. Az adatok átadása elektronikus (e-mail) formában történik

5. ADATTOVÁBBÍTÁS TOVÁBBI ADATKEZELŐK SZÁMÁRA

Az alábbi Adatkezelők számára az Érintett kifejezett kérésére és hozzájárulásával továbbítja a Szövetség az Érintett adatait. Az Adatkezelők az Érintett adatait saját nyilvántartásukban kezelik, az Érintett által megadott adatokat, az Érintett kérése szerint (pl. igénylő űrlap vagy hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével) és a meghatározott célból. Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy mielőtt adatait a továbbítás céljából megadja, tájékozódjon az adatkezelők adatkezelési tájékoztatójáról.
Az alább felsorolt adatkezelők tevékenységére a Szövetségnek nincs ráhatása, tevékenységüket önállóan végzik, adatkezelésükért önállóan felelősek. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy Japán (és így a Japán Karate Szövetség) rendelkezik az

Európai Bizottság megfelelőségi határozatával (GDPR 45. Cikk), tehát a Japán Karate Szövetség megfelelő védelmi szintet biztosít, ill. garanciákat alkalmaz a személyes adatok kezelésével összefüggésben.
A Szövetség azt biztosítja és vállalja, hogy az Érintett kifejezett kérésére továbbítja az adatait a megadott adatkezelő számára. A Szövetség nem vállal felelősséget az adatok továbbítását követően az adatkezelők önálló adatkezelési tevékenységéért. Javasoljuk, hogy az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges joggyakorlás, tájékoztatáskérés, adatainak törlése vagy azok helyesbítése vagy egyéb jogai érvényesítése céljából forduljon közvetlenül a megadott adatkezelőhöz, annak elérhetőségein.

5.1. A Szövetség japán, karate szakmai irányításával összefüggésben

Adatkezelő neve: Japán Karate Szövetség – angolul: Japan Karate Association (továbbiakban: JKA) – Koeki Shadan Hojin Nihon Karate Kyokai
Székhely: 2-23-15 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 112-0004 Tel.: +81-3-5800-3091 / Fax: +81-3-5800-3100
Web: www.jka.or.jp/en/

Az adattovábbítás és adatkezelés célja, és a kezelt adatok

a) az adattovábbításra abban az esetben kerül sor, ha az Érintett kifejezett kérésére, a JKA instruktorai által vezetett vizsgán, kvalifikációs rendszerben kíván részt venni;
b) továbbá, ha dan vizsga fokozatra kíván vizsgázni – akár nem japán instruktorok előtt – ebben az esetben, szintén kéri adatai továbbítását a japán adatkezelő felé, mert a dan fokozatokat a JKA tartja nyilván;
c) a fenti esetekben az Érintett az alábbi adatokat adja meg adattovábbítás céljából, az adatkezelés célja a vizsgáztatás (dan-vizsga, bírói-, vizsgáztatói-, instruktori vizsga és kvalifikáció) lefolytatása és az eredmények nyilvántartása:

• vizsgázó neve, neme, lakcíme, telefonszáma, egyesülete/klubja, jelenlegi és új vizsgafokozata, előző Szövetség/iskola/stílus megnevezése,
• edzőjének neve, címe, telefonszáma,
• vizsgázó születési ideje, életkora, magassága, testsúlya,
• nemzetiség,
• vizsga időpontja és eredménye,
• karate gyakorlás ideje években és hónapokban,
• karate szervezet neve,
• vizsga díja,
• meglévő vizsgafokozat megszerzésének dátuma,
• Budo-pass (sport-igazolvány) száma.

5.2. a Szövetség hazai, karate sport-szakmai irányításával összefüggésben

Adatkezelő neve: Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ)

Székhely: 1146 Bp., Istvánmezei út 1-3.
Tel.: +36 1 460 6867 / Fax: +36 1 460 6868
Web: www.karate.hu

A sportági szakszövetség adatkezelésének jogszabályi hátterét a sportról szóló 2004. évi
I. törvény biztosítja.

Az adatfeldolgozás célja és a kezelt adatok

a) a regisztrációs kártya igényléséhez szükséges adatok:

• egyesület és stílusszervezet neve,
• igénylő neve, neme, állampolgársága, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme,
• Budo pass száma,
• sportoló és kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása
• karatéban elért fokozata (kyu, vagy dan fokozata).

b) edzői engedély kiadásához szükséges adatok (az a) pontban foglaltakon túl):

• oklevél száma,
• végzettség megnevezése,
• végzettséget kiadó szerv,
• megszerzés dátuma,
• edzőtovábbképzés helye és időpontja,
• igénylő aláírása.

c) a Budo pass és az éves sportági szakszövetségi érvényesítési bélyeg igényléséhez szükséges adatok:

• sportszervezet és képviselőjének neve,
• eljáró személy neve és e-mail címe,
• stílusszervezet neve,
• postázási cím,
• sportolók neve, születési helye és ideje, anyja neve, Budo pass száma.

d) éves tagbejelentés során kezelt adatok:

• név,
• születési dátum idő,
• fokozat,
• egyesület,
• anyja neve

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, az adatok törlésének kéréséig vagy az adatkezelés jogalapjának (céljának) megszűnéséig kezeli az Adatkezelő. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig eltelt időben történő adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés visszavonásával az Érintett tájékoztatása, a kapcsolatfelvétel, és a hírlevélküldés céljából kezelt adatait a Szövetség végleg törli nyilvántartásából és Adatfeldolgozót is felszólítja az adatok törlésére. Az Érintett a továbbiakban nem kap hírlevelet, és a Szövetség más módon sem létesít vele kapcsolatot.

A versenyzéssel kapcsolatos adatok kezelésének időtartama:

– a kizárólag adott versenyen induló – nem állandó versenyző, nem válogatott tag – sportoló adatait csak az Adatkezelő a verseny lebonyolításához szükséges ideig kezeli, valamint
– versenyhelyezés elérése, vagy kvalifikációs besorolás esetén az eredményhirdetésig, illetve a kvalifikációs besorolásig kezeli. A versenyzők eredményét, helyezését a Szövetség nyilvánosságra hozza.

A számla kiállításával, valamint az adózással kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kezelt adatok tárolásának időtartama a számla kiállítását követő 8 év.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az Érintett a Szövetség elérhetőségein kezdeményezheti írásban. A Szövetség az Érintett megfelelő azonosítását követően törli az adatokat.

7. SZÁMLÁZÁS

Az Érintetteknek a rendezvényeken történő részvétel esetében fizetési kötelezettségük van, melyet banki átutalással vagy készpénzben rendezhetnek.
Bankszámlaszám:

HUF 11786001-20013877

A számlák kiállítása a www.szamlazz.hu oldal segítségével történik, üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09- 303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41, E-mail cím: info@szamlazz.hu , Tel.: +36 30 35 44 789.

A számlát a Szövetség állítja ki, amelyet elektronikusan kiállított számla esetén E- mailben vagy postán küld meg vevő számára, vagy személyesen adja át a rendezvényen. Manuálisan kiállított számla esetén a számla kiállításának időpontjában személyesen adja át.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

Az Érintett, akkor érvényesítheti jogait, ha személye azonosítható, amely azokkal az adatokkal történik, amelyek Adatkezelő általi kezeléséhez korábban hozzájárult.

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozhatósági-, és tiltakozási jogával, az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az Érintetti jogok védelme érdekében csak az azonosított Érintett kérését teljesítheti érdemben Adatkezelő. Például elfogadott gyakorlat e-mail cím esetében, ha az e-mail cím törlésének kezdeményezése arról az e-mail címről történik, amelyet Adatkezelő kezel, ezzel az Érintett igazolja, hogy jogosultsága van az adott e-mail postafiókot kezelni.

Adatkezelő nem vállal felelősséget harmadik személy által az Érintetti jogok rosszhiszemű gyakorlásából eredő károkért, abban az esetben, amelyben Adatkezelő a tőle elvárható körültekintéssel és a kezelt adatokra nézve is megtette a szükséges intézkedést az Érintett azonosítása érdekében, azonban ennek ellenére a harmadik személy az Érintett adataival visszaélve, az Érintett nevében gyakorolva annak jogait, Érintett számára kárt okozott (például harmadik személy kérte az Érintett adatainak törlését, amelyet azonosítást követően Adatkezelő végrehajtott).
8.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett kérelmére az őt érintő adatkezelésről kért információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül, jelen tájékoztatónak megfelelően. Az Érintettnek jogai teljesítésére irányuló kérését azonos adatkörre tekintettel évente egy alkalommal díjmentesen teljesíti Adatkezelő.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott:
• adatokról,
• azok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról,
• jogalapjáról,
• az adatok tárolásának tervezett időtartamáról,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
• – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15 – 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékoztatáshoz való jog az Adatkezelő/Szövetség megadott kapcsolati elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az Érintett kérésére részére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Amennyiben az Adatkezelő munkatársának kétsége támad az Érintett személyazonossága felől, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk, dokumentumok nyújtását kérhetjük.
8.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az Érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy az adatkezelés korlátozása és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• a kezelt adatok forrása;
• az automatizált döntéshozatal tényére – ideértve a profilalkotást is – valamint az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó közérthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

8.3. Helyesbítés joga
E jog értelmében bárki kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog
Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

8.6. Az adat hordozhatóságához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő jellemzően word vagy excel formátumban teljesíti az Érintett ilyen kérését.

8.7. Tiltakozás joga
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

a) az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.9. Hozzájárulás visszavonásának joga
Az Érintett jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.10. Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.11. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatkezelőket terhelő kötelezettségeket. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.12. Jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, panaszával, észrevételeivel – annak érdekében, hogy kérésének minél hamarabb eleget tegyünk – fordulhat közvetlenül az

Adatkezelőhöz / a Szövetséghez a megadott elérhetőségein, továbbá az alábbiak szerint élhet jogaival.
8.13. Bírósághoz fordulás joga
Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per
– az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, vagy Budapesten, a Fővárosi Törvényszéken, Postacím: 1363 Pf. 16., Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

A bizonyítási teher
• Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
• Az adatátvevő köteles bizonyítani a részére történő adattovábbítás jogszerűségét.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adat kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

8.14. Kártérítés

Az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8.15. Tagállami felügyeleti hatóság
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a tagállami felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szövetség a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.jkahungary.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. január 25. napjától érvényes.

Magyar JKA Karate Szövetség

Adatkezelési tájékoztató letölthető dokumentumai

pdf

Adatkezelési tájékoztató

doc

MJKAKSZ GDPR Nyilatkozat

Magyar JKA Karate Szövetség

Levelezési cím: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 34. fsz. 14.
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
Adószám: 19094333-2-43
e-mail: jkainfo@jka.hu

Kövess minket és
oszd meg tartalmainkat!

Hírlevél feliratkozás

Értesülj elsőként híreinkről, versenyinkről, rendezvényeinkről

Hírlevél feliratkozás

Magyar JKA Karate Szövetség

Levelezési cím: 1096 Budapest, Sobieski J. u. 34. fsz. 14.
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
Adószám: 19094333-2-43
e-mail: jkainfo@jka.hu

Hírlevél feliratkozás

Értesülj elsőként híreinkről, versenyinkről, rendezvényeinkről

Hírlevél feliratkozás